Kredyty

Dane kontaktowe

Bank Spółdzielczy w Grudusku

ul. Plac Grunwaldu 4A

06-460 Grudusk

T: 23 671-50-14

F: 23 671-52-07

Kredyt na zakup gruntów (ZG) to wyjątkowa oferta przeznaczony dla rolników indywidualnych na finansowanie projektów inwestycyjnych związanych z zakupem gruntów.
Dla kogo:
 • kredyt udzielany jest krajowym producentom rolnym prowadzącym produkcję rolną


Cel kredytu:

 • kredyt przeznaczony jest na finansowane projektów inwestycyjnych związanych z zakupem gruntów,


Kwota kredytu:

 • 80% zadania inwestycyjnego


Okres kredytowania:

 • do 10 lat


Wymagane dokumenty:

 • wniosek kredytowy
 • dokumenty stwierdzające aktualny stan prawny
 • umowy wstępne ze sprzedającymi
 • tytuły własności sprzedawanych gruntów oraz aktualny wypis z ksiąg wieczystych tych gruntów
 • opinie bankowe o wnioskodawcy z banków prowadzących rachunki oraz z banków kredytujących
 • inne dokumenty wymagane przez Bank


Informacje dodatkowe:

 • karencję w spłacie kapitału do 1 roku
 • udział własny kredytobiorcy co najmniej 20%
 • środki z kredytu muszą być przeznaczone na finansowanie zakupu gruntów potwierdzone aktem notarialnym
 • bezwzględną formą zabezpieczenia kredytu na zakup gruntów (ZG) jest wpis do hipoteki na zakupywanych gruntach
 • wypłata kredytu może nastąpić jednorazowo lub w transzach
 • spłata kredytu może następować jednorazowo lub w ratach

SWIFT Code / BIC

 

GBWCPLPP

 

Stawki referencyjne

 

Redyskonto weksli

 

 

1,75 %

 

WIBOR 3M
średnia arytmetyczna pięciu
ostatnich kwotowań w kwartale
poprzedzającym dany kwartał
1,73 %
Join For Free To Download This Template Download Now