Kredyty

Dane kontaktowe

Bank Spółdzielczy w Grudusku

ul. Plac Grunwaldu 4A

06-460 Grudusk

T: 23 671-50-14

F: 23 671-52-07

 Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest dla rolników indywidualnych na finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych , realizowanych przez Kredytobiorcę, czyli przedsięwzięć mających na celu zwiększenie wartości jego majątku trwałego.


Dla kogo:

 • kredyt udzielany jest krajowym producentom rolnym prowadzącym produkcję rolną


Cel kredytu:

 • kredyt przeznaczony jest na finansowane inwestycji materialnych (zmierzających do odtworzenia, modernizacji, zwiększenia majątku trwałego) lub niematerialnych (zakup licencji, koncesji, znaków towarowych, patentów itp),


Kwota kredytu:

 • 80% zadania inwestycyjnego


Okres kredytowania:

 • do 8 lat


Wymagane dokumenty:

 • wniosek kredytowy
 • dokumenty stwierdzające aktualny stan prawny
 • sprawozdania finansowe za ostatnie trzy lata
 • opinie bankowe o wnioskodawcy z banków prowadzących rachunki oraz z banków kredytujących
 • deklarację podatkową potwierdzoną przez Urząd Skarbowy
 • zaświadczenie o terminowości regulowania zobowiązań wobec ZUS, KRUS i Urzędu Skarbowego
 • wymagane pozwolenia administracji lokalnej na realizację inwestycji, adekwatne do rodzaju inwestycji
 • tytuły własności lub umowy dzierżawy nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje
 • inne dokumenty wymagane przez Bank


Informacje dodatkowe:

 • karencję w spłacie kapitału do 1 roku
 • udział własny kredytobiorcy co najmniej 20%
 • wypłata kredytu może nastąpić jednorazowo lub w transzach
 • spłata kredytu może następować jednorazowo lub w ratach

SWIFT Code / BIC

 

GBWCPLPP

 

Stawki referencyjne

 

Redyskonto weksli

 

 

1,75 %

 

WIBOR 3M
średnia arytmetyczna pięciu
ostatnich kwotowań w kwartale
poprzedzającym dany kwartał
1,73 %
Join For Free To Download This Template Download Now