Kredyty

Dane kontaktowe

Bank Spółdzielczy w Grudusku

ul. Plac Grunwaldu 4A

06-460 Grudusk

T: 23 671-50-14

F: 23 671-52-07

Kredyty preferencyjne z dopłatami z ARiMR do oprocentowania przeznaczone są na finansowanie projektów inwestycyjnych mających na celu stworzenie nowego lub trwałe zwiększenie istniejącego majątku osób prowadzących gospodarstwa rolne lub gospodarstwa dzierżawione w okresach wieloletnich, a także dla Klientów prowadzących działalność w ramach działów specjalnych produkcji rolnej.

Kredyt w rachunku bieżącym dla rolników indywidualnych przeznaczony jest na sfinansowanie bieżącej działalności rolniczej.

Kredyt nawozowy na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej: nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, pasz, oleju napędowego, kwalifikowanego materiału siewnego zbóż, rzepaku, kukurydzy, itp.

Kredyt na zakup gruntów (ZG) to wyjątkowa oferta przeznaczony dla rolników indywidualnych na finansowanie projektów inwestycyjnych związanych z zakupem gruntów.

 Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest dla rolników indywidualnych na finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych , realizowanych przez Kredytobiorcę, czyli przedsięwzięć mających na celu zwiększenie wartości jego majątku trwałego.

SWIFT Code / BIC

 

GBWCPLPP

 

Stawki referencyjne

 

Redyskonto weksli

 

 

1,75 %

 

WIBOR 3M
średnia arytmetyczna pięciu
ostatnich kwotowań w kwartale
poprzedzającym dany kwartał
1,73 %
Join For Free To Download This Template Download Now