Gwarancje BFG

Depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Gruduskuu objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG).

 

 

Wysokość gwarancji

 • kwota depozytów nieprzekraczająca równowartości w złotych 100 000 euro jest gwarantowana w całości,
 • kwota gwarantowana obliczana jest od sumy środków pieniężnych ulokowanych na wszystkich rachunkach (np. lokatach terminowych, bieżących, oszczędnościowo-rozliczeniowych) jednej osoby w danym banku,
 • w przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębna kwota gwarancji,
 • wszystkie środki zgromadzone w banku przez jedną osobę, niezależnie od tego na ilu rachunkach (np. lokat terminowych, bieżących, oszczędnościowo-rozliczeniowych), traktowane są jako jeden depozyt.

Depozyty podlegające ochronie

 • osób fizycznych,
 • osób prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego,
 • jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną,
 • szkolnych kas oszczędnościowych i pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych.

Czyje depozyty nie podlegają ochronie?

 • Skarbu Państwa,
 • instytucji finansowych, m.in. takich jak: banki, firmy inwestycyjne,
 • podmioty prowadzące działalność maklerską, podmioty świadczące usługi ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK),
 • kadry zarządzającej bankiem oraz głównych właścicieli banku.

 

 

Dane kontaktowe

Bank Spółdzielczy w Grudusku

ul. Plac Grunwaldu 4A

06-460 Grudusk

T: 23 671-50-14

F: 23 671-52-07

SWIFT Code / BIC

 

GBWCPLPP

 

Stawki referencyjne

 

Redyskonto weksli

 

 

1,75 %

 

WIBOR 3M
średnia arytmetyczna pięciu
ostatnich kwotowań w kwartale
poprzedzającym dany kwartał
1,73 %
Join For Free To Download This Template Download Now